Photos of Salt Lick Lodge

 • Salt Lick Lodge Photo, Nairobi, Kenya
  Cheetahs at Salt Lik

  Bwanachaz on September 6, 2011

 • Salt Lick Lodge Photo, Nairobi, Kenya
  Our bathroom, Salt Lick lodge

  Boomsie on December 25, 2004

 • Salt Lick Lodge Photo, Nairobi, Kenya
  Salt Lick Lodge

  Boomsie on December 25, 2004

 • Salt Lick Lodge Photo, Nairobi, Kenya
  Our room, Salt Lick Lodge

  Boomsie on December 25, 2004