Photos of Philadelphia

Second Bank of the United States Photo, Philadelphia, Pennsylvania
stvchin
Second Bank of the United States

stvchin DaPe2or45aP

Rear entrance of the Second Bank of the United States