Photos of Philadelphia

Elfreth's Alley Photo, Philadelphia, Pennsylvania
BawBaw
Down the Alley

BawBaw DaPeor18aP

Elfreth's Alley, a remnant of colonial Phildadelphia in the 21st century