shikara

Shikara Rides Photo, Srinagar, India
husain
shikara

husain DaAe1or48aA

Dal lake backwaters