Ski Lift through the trees

Ski Lift through the trees Photo, Boyne, Michigan
cduhl
Ski Lift through the trees

cduhl DaPe9or17aP

Scenic picture of our trip up Boyne Mountain via the ski lift to the Eagle's Nest bar.