Golden Silk Spider

Eco Tours Photo, Puerto Vallarta, Mexico
davilin88
Golden Silk Spider

davilin88 DaPe8or56aP

Encounter on the trail near Rio Tomatlan