Sandia Ski Area

Sandia Peak Ski Area Photo, New Mexico, United States
BawBaw
Sandia Ski Area

BawBaw DaPe2or39aP

As seen in fall, before the snow flies