Me on the cake!

Sukhothai Thai Restaurant Photo, Gravesend, United Kingdom
garymarsh6
Me on the cake!

garymarsh6 DaPe4or58aP