Photos of Mo’s Smokehouse BBQ

 • Mo’s Smokehouse BBQ Photo, San Luis Obispo, California
  · Inside Mo’s Smokehouse Barbecue

  btwood2 on June 21, 2005

 • Mo’s Smokehouse BBQ Photo, San Luis Obispo, California
  · Wall art, Mo’s Smokehouse Barbecue

  btwood2 on June 21, 2005

 • Mo’s Smokehouse BBQ Photo, San Luis Obispo, California
  · Tasty lunch at Mo’s Smokehouse Barbecue

  btwood2 on June 21, 2005

 • Mo’s Smokehouse BBQ Photo, San Luis Obispo, California
  · Mo’s Smokehouse Barbecue

  btwood2 on June 21, 2005