Photos of Tastes of Singapore

  • Tastes of Singapore Photo, Singapore City, Singapore
    My satay meal at Tastes of Singapore

    marseilles on July 7, 2008