Photos of Yellow Bistro

  • Yellow Bistro Photo, Sydney, Australia
    Enjoying some Sauvignon Blanc

    cjg1 on April 1, 2011

  • Yellow Bistro Photo, Sydney, Australia
    Tiramisu

    LadyRVG on October 1, 2010