Photos of Tripoli's Medina (Old Town)

  • Tripoli's Medina (Old Town) Photo, Tripoli, Libya
    Tripoli's medina

    SaraP on November 7, 2003

  • Tripoli's Medina (Old Town) Photo, Tripoli, Libya
    Tripoli's medina

    SaraP on November 7, 2003